Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 01/03/2024 | 23:52 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 18/06/2020
2 62/2020/QH14 Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng 17/06/2020
3 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp 17/06/2020
4 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17/06/2020
5 774/QĐ-TTg QĐ của TTg ban hành Danh mục bí mật NN trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và PCTN 05/06/2020
6 21/CT-TTg Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 25/05/2020
7 54/2020/NĐ-CP Nghị định 54/2020/NĐ-CP sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương 18/05/2020
8 13/2020/QĐ-TTg Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 06/04/2020
9 1084/VBHN-BTP VBHN số 1084 của Bộ Tư pháp hợp nhất các NĐ của CP về theo dõi THPL 25/03/2020
10 43/QĐ-ĐTĐL Quyết định 43/QĐ-ĐTĐL ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện 16/03/2020
11 42/QĐ-ĐTĐL Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực 16/03/2020
12 41/QĐ-ĐTĐL Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện 16/03/2020
  • 0
  • 0