Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/07/2024 | 19:34 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 293/VBHN-BTP VBHN Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định 02/02/2021
2 200/VBHN-BTP VBHN Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 22/01/2021
3 120/QĐ-ĐTĐL Quyết định ban hành danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 31/12/2020
4 123/QĐ-ĐTĐL Quyết định phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2021 31/12/2020
5 57/2020/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 31/12/2020
6 3598/QĐ-BCT Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành HTĐ Quốc gia năm 2021 31/12/2020
7 2233/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 28/12/2020
8 3353/QĐ-BCT Quyết định điều chỉnh khung giá BB của EVN cho các TCTĐL năm 2020 17/12/2020
9 106/2020/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 08/12/2020
10 31/VBHN-VPQH VBHN Luật Xử lý VPHC 07/12/2020
11 VBHN so 31/VBHN-VPQH VBHN Luật Xử lý VPHC 07/12/2020
12 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường 17/11/2020
  • 0
  • 0