Kết quả 1-20 trong 40 văn bản

Quyết định 354/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

25/01/2018

01/01/2018

Hết hiệu lực

Quyết định 341/QĐ-BCT

Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

24/01/2018

01/01/2018

Hết hiệu lực

Quyết định 4495/QĐ-BCT

Quyết định Quy định về giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/11/2017

01/12/2017

Còn hiệu lực

Quyết định 5107/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2017

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/12/2016

01/01/2017

Hết hiệu lực

Thông tư 06/2016/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

14/06/2016

29/07/2016

Còn hiệu lực

Quyết định 14754/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2016

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2015

01/01/2016

Hết hiệu lực

Quyết định 14579/QĐ-BCT

Quyết định Biểu giá chi phí tránh được năm 2016

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/12/2015

01/01/2016

Hết hiệu lực