Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Cục Điều tiết điện lực

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

I) Chức năng chính: Chức năng chính của Cục Điều tiết điện lực: Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và đảm bảo công bằng, minh bạch; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý theo đúng đúng quy định của pháp luật và phân cấp ủy quyền của Bộ trưởng.

II) Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Điều tiết điện lực thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành:

a) Quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện;

b) Chương trình phát triển lưới điện thông minh và Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện để đảm bảo cân bằng cung cầu về điện, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện;

c) Lộ trình phát triển thị trường điện lực; Đề án tái cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực; Danh mục các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh;

d) Chủ trương, cơ chế mua bán điện với nước ngoài qua lưới điện quốc gia từ cấp điện áp 220kV trở lên;

đ) Quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực;

e) Quy định các hành vi vi phạm và hình thức xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hoặc ban hành:

a) Quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

b) Quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

c) Đề án thiết kế thị trường điện các cấp độ;

d) Các quy định về hoạt động của hệ thống điện và thị trường điện lực, bao gồm: Quy định vận hành thị trường điện; quy định hệ thống truyền tải điện; quy định hệ thống phân phối điện; quy định đo đếm điện năng; quy định áp dụng hợp đồng mua bán điện mẫu và các quy định khác;

đ) Quy định phương pháp, trình tự lập và thẩm định khung giá phát điện, giá điện cho năng lượng mới, giá điện cho năng lượng tái tạo, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện lực, các loại giá và phí trong hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật;

e) Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

g) Các quy định, cơ chế phát triển Lưới điện Thông minh; hướng dẫn thực hiện chương trình Quản lý nhu cầu điện và cơ chế khuyến khích khách hàng tham gia các chương trình Quản lý nhu cầu điện;

h) Chủ trương mua bán điện với nước ngoài qua lưới điện quốc gia có cấp điện áp dưới 220kV.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình và các quy định về điều tiết điện lực sau khi được phê duyệt.

4. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về điều tiết điện lực; các văn bản cá biệt; văn bản quy phạm nội bộ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ về điều tiết hoạt động điện lực và thị trường điện lực, bao gồm:

a) Thẩm định và công bố kế hoạch phát triển lưới truyền tải điện, lưới phân phối điện cấp điện áp 110 kV hàng năm có xét đến năm tiếp sau để đảm bảo an ninh cung cấp điện và làm cơ sở để tính toán giá điện;

b) Cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

c) Tổ chức xây dựng hoặc thẩm định các loại giá và phí hoạt động điện lực, bao gồm: Khung giá phát điện, giá điện cho năng lượng mới, giá điện cho năng lượng tái tạo, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá các dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường, các loại giá và phí khác;

d) Kiểm tra hợp đồng mua bán điện có thời hạn giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện, hợp đồng dịch vụ phụ trợ giữa đơn vị phát điện và đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hợp đồng mua bán buôn điện có thời hạn trên thị trường bán buôn điện, hợp đồng mua buôn điện có thời hạn của Tổng công ty điện lực;

đ) Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện, kiểm tra việc thực hiện điều chỉnh giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực; thực hiện việc công khai minh bạch giá điện;

e) Thẩm định kế hoạch vận hành hệ thống điện hàng năm. Kiểm tra, giám sát tình hình cung cấp điện và điều hành hệ thống điện để đảm bảo cân bằng cung - cầu điện;

g) Ban hành kế hoạch vận hành thị trường điện hàng năm. Giám sát, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành thị trường điện lực;

h) Thẩm định và công bố kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

i) Đề xuất các giải pháp công nghệ bảo đảm cân bằng cung - cầu dài hạn và vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy có mức độ dự phòng hợp lý, có chi phí sản xuất, vận hành thấp nhất;

k) Xác định, công bố tỷ lệ sản lượng hợp đồng song phương có thời hạn áp dụng giữa bên mua và bên bán trong thị trường điện lực theo các cấp độ;

l) Xác nhận tình trạng mang tải của lưới điện theo đề nghị của đơn vị điện lực;

m) Đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện (Demand-Side Management - DSM) và phát triển lưới điện thông minh;

n) Giám sát việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện các giai đoạn. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các phương án về sáp nhập hoặc chia tách các đơn vị hoạt động điện lực nhằm bảo đảm hoạt động cạnh tranh minh bạch của thị trường điện lực;

o) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện: Quy định vận hành thị trường điện lực; giấy phép hoạt động điện lực; hợp đồng mua bán điện song phương có thời hạn (PPA); biểu giá điện và phí các loại; các chương trình, dự án quản lý nhu cầu điện (DSM) và phát triển lưới điện thông minh được duyệt; các quy định khác của pháp luật về hoạt động điện lực và thị trường điện lực.

6. Thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định.

7. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

8. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện lực, các hoạt động liên quan tới liên kết lưới điện khu vực và phát triển thị trường điện lực các nước tiểu vùng sông Mê Kông (Greater Mekong Subregion - GMS) và ASEAN.

9. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế, các dự án hợp tác với chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện theo quy định của pháp luật.

10. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động điều tiết điện lực.

11. Tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của hoạt động điều tiết điện lực và vận hành thị trường ở các cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

12. Lập báo cáo hàng năm về tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động điều tiết và vận hành của thị trường điện lực theo quy định.

13. Sử dụng ngân sách nhà nước được cấp và các phí khác theo quy định của pháp luật.

14. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; được sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực điều tiết điện lực theo kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Công Thương.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

        17. Phối hợp với  Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối hợp các hội/hiệp hội ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao và theo quy định của pháp luật.