Thông tin giá điện

Thông số đầu vào cơ bản Tháng 01 năm 2021

Bảng 1: Các thông số về công suất khả dụng của hệ thống điện tháng 01/2021

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Tháng 01

Nguồn số liệu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Phụ tải cực đại hệ thống điện

MW

36.574

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2

Công suất khả dụng HTĐ (không bao gồm nhập khẩu điện Trung Quốc, mua Lào và NMĐ chạy dầu)

MW

45.335

 

 

Bảng 2: Giá mua điện bình quân tháng 01 năm 2021 của các nhà máy điện công suất trên 30 MW ký Hợp đồng mua bán điện với EVN

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Giá mua điện bình quân

Nguồn số liệu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tháng 01

Đồng/kWh

1.453,09

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

 

Tác giả: Phòng Giá điện và Phí ; xuất bản: 17/03/2021 02:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét