Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 01:01 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 120/QĐ-ĐTĐL Quyết định ban hành danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 31/12/2020
2 123/QĐ-ĐTĐL Quyết định phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2021 31/12/2020
3 57/2020/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 31/12/2020
4 3598/QĐ-BCT Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành HTĐ Quốc gia năm 2021 31/12/2020
5 2233/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 28/12/2020
6 3353/QĐ-BCT Quyết định điều chỉnh khung giá BB của EVN cho các TCTĐL năm 2020 17/12/2020
7 2825/QĐ-BCT Đính chính Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về cấp phép HĐĐL 03/11/2020
8 21/2020/TT-BCT Thông tư 21/2020/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 09/09/2020
9 22/2020/TT-BCT Thông tư 22/2020/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 09/09/2020
10 23/2020/TT-BCT Thông tư 23/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 09/09/2020
11 2093/QĐ-BCT Quyết định 2093/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh 07/08/2020
12 1729/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt khung giá BB của EVN cho các TCTĐL năm 2020 01/07/2020
  • 0
  • 0